👈مسوول حمل ونقل شهرداری تفت:

☑اعلام نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید/رانندگان سرویس مدارس برای تمدید مجوز اقدام کنند

☑اعلام نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید/رانندگان سرویس مدارس برای تمدید مجوز اقدام کنند

#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 
#شورای_ششم 
#تفت_زیبای_من #باغشهر_کویر 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌