آگهی استعلام بهاء جدول گذاری جاده دسترسی منازل مسکونی شهرک قدس واقع در کمربندی

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری جاده دسترسی منازل مسکونی شهرک قدس واقع در کمربندی ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد.                                                                     

                    

موارد درخواست 

مقدار برآورد اولیه

 

ضریب پیشنهادی پیمانکار

 

جمع کل

جدول گذاری جاده دسترسی منازل مسکونی شهرک قدس واقع در کمربندی براساس برآورد فهرست بهاء راه و باند سال 1398 (جدول پیوست)

967.822.080ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-مدت قرارداد 2 ماه می باشد.

- برآورد اولیه 967.822.080ریال براساس جدول پیوست می باشد.  

- مبلغ 600.000.000ریال از محل اعتبارات دولتی و مبلغ 367.822.080ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری قابل پرداخت خواهد بود.

-پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.

-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و شهرسازی انجام گردد.

-محل اجرای پروژه جدول گذاری جاده دسترسی منازل مسکونی شهرک قدس واقع در کمربندی می باشد.

-هزینه نقشه برداری و پیاده کردن پلان و کد ارتفاعی بعهده پیمانکار می باشد.

-کلیه مصالح مصرفی و همچنین حمل مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.

-پذیرش اشخاص حقوقی بومی دارای صلاحیت شهر تفت در اولویت می باشد.

-شرکت کنندگان می بایست اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند و لازم است رزومه کاری خود را جهت بررسی فنی در کمیسیون، ضمیمه برگ استعلام نمایند.

-هر گونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) واحد عمرانی و فنی مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی شهرداري تفت.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13 روز پنج شنبه 1398/04/06 مي باشد و كليه پيشنهادات صبح روز اداری بعد باز مي گردد.