آگهی استعلام بهاء دستمزد رنگ آمیزی سنگ جداول کمربندی شهر تفت

   به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت رنگ آمیزی سنگ جداول کمربندی شهر تفت (بلوارآیت الله خامنه ای)،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد . 

                                                                                       

موضوع استعلام

 واحد

قیمت واحد

مهر و امضا

دستمزد رنگ آمیزی به متراژ 12000 متر

مترطول

 

 

 

 

 

 

  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد فنی شهرداری می باشد.
  • کلیه مصالح مصرفی بجز ابزار آلات اجرایی کار بعهده کارفرما می باشد.
  • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
  • محل اجرای پروژه کمربندی شهر تفت (بلوارآیت الله خامنه ای)می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
  •  هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • جهت تسليم پيشنهاد به دبیرخانه شهرداری و برای كسب اطلاعات بيشتر به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229
  • آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز دوشنبه 1397/08/07 مي باشد و كليه پيشنهادات روز اداری بعد باز مي گردد.