مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
​​​​​​​